Kamionová přeprava

Přepravujeme výrobky dánských producentů nábytku, kamen, potravinových produktů.

Termínované přepravy

Provozujeme pravidelné linky pro naše partnery – Schenker, Dachser a DHL.

Ostatní log. služby

Logistika, skladování, překládka a manipulace se zbožím

104 Zaměstnanců v týmu
63 Firemních aut
120 Klientů v celé EU
160000 Najetých km týdně

O NÁS

BLM Trucking s.r.o.

Společnost BLM Trucking s.r.o. byla založena v červenci roku 2005 jako výhradně truckingová společnost pro zákazníky v Dánsku.

V roce 2010 přechází pod nadnárodní společnost CONTINO HOLDING A/S. Od té doby poskytuje své služby výhradně mateřské společnosti CONTINO TRANSPORT A/S na cestách států Evropské unie.

V srpnu 2017 došlo společností Contino Holding k převzetí DK společnosti Niels Pagh Logistics A/S, která se specializuje na jihozápad Evropy, tzn. přepravy z DK do Španělska, Portugalska a Francie. Současně došlo k navýšení kapacit holdingu o dalších 100 ks tahačů a 160 ks návěsů. Contino Holding tedy disponuje flotilou cca 400 tahačů a 500 návěsů. 

BLM Trucking z tohoto těží nové destinace další možnosti růstu.

 

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen GDPR)

 

 1. Správce osobních údajů

Společnost BLM Trucking s.r.o. se sídlem Revoluční 268, Krupka, IČ 27275426, DIČ CZ27275426, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka          C21978 (dále jen správce) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

      2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

       3. Zdroje osobních údajů

Přímo od subjektů údajů

Veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí apod.)

 

     4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

Popisné údaje (např. bankovní spojení)

Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

 

     5. Kategorie subjektů údajů

Zaměstnanec správce

Dopravce

Dodavatel služby

Jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci

Uchazeč o zaměstnání

 

       6. Kategorie příjemců osobních údajů

Velkoobchodníci

Finanční ústavy

Veřejné ústavy

Zpracovatel

Smluvní partneři zajišťující výběrová řízení na volná pracovní místa

Státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

Další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU)

 

        7. Účel zpracování osobních údajů

Účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

Jednání o smluvním vztahu

Plnění smlouvy

Ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)

Archivnictví vedené na základě zákona

Výběrová řízení na volná pracovní místa

Plnění zákonných povinností ze strany správce

Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

     

       8. Způsob zpracování a ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, případně zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i  manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko - organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních přepisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

      9. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 

    10. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

 

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovat tyto údaje:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, 
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

 

  11. Práva subjektů údajů

 1. V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

2.      Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu              údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné a s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

 

ZJISTI VÍCE

Ještě jste se nerozhodli? Poradíme Vám!

PROČ JEZDIT PRÁVĚ S NÁMI?

Ano, v BLM Trucking je to možné. Náš systém turnusů nabízí až 6 měsíců volna v roce.
U nás máte pravdelné volno min. dva týdny, dopředu plánované. U nás víte kdy budete doma a můžete si naplánovat vše v předstihu, nestane se Vám, že Vás dispečer nechá v EU atd. U nás je střídání pravidelné a spolehlivé.
A ono to jde někde jinak? U nás vždy v termínu nebo lépe ještě před ním a to jak mzdu tak stravné. Bezhotovostně a na účet. Peníze si vyberete kdykoliv a kdekoliv a zdarma!
A ono se to někde nedělá? Ne? U nás bereme zákony a nařízení Vážně a plně se jimi ve společnosti řídíme. Ale samozřejmě chceme, pokud to jen trochu jde, pravidla maximálně využívat.
U nás tedy ne. Máme vysoce nadstandardní pojištní (havarijní, povinné, asistence, DAS, zaměstnanecké - na co si vzpomenete, na to jsme my i Vy pojištěni). Tedy například zapadnete, když se otáčíte u klienta - zavoláte a na naše náklady Vás vyprostí. Nebo se po Vás vozí policie bezdůvodně - voláte na naše náklady D.A.S. právní pojištění a oni se o Vás profesionálně postarají vč. právního zastoupení. A v případě nehody můžete víte, že spoluúčast je 5% a tyto Vám zase kryje z 90% zaměstnanecká pojistka. Tedy např. při škodě 100 000 platíte 500 Kč atd. Prostě a jednoduše, víme že práce řidiče je náročná a kryjeme Vám záda.

NAŠI PARTNEŘI